دانلود کتاب BNF برای کودکان 2019-2018 فرموله ملی

دانلود کتاب BNF برای کودکان 2019-2018 فرموله ملی انگلستان برای کودکان, بررسی اجمالی BNF برای کودکان (BNFC) حرفه ای مستقل است انتشاراتی که روزانه تجویز می شود نیازهای اطلاعاتی متخصصان مراقبت های بهداشتی درگیر در مراقبت از کودکان استفاده از این منبع در سراسر خدمات بهداشتی کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که داروها با استفاده از ایمن، به طور موثر و مناسب صدها تغییر در میان نسخه های چاپ شده

1 2 3 4 5 6 7 8